Karen Mølgaards hjemmeside

Præsentation dansk og engelsk

101 Kunstnere 2015

Jeg er vokset op i en tid  hvor billeddannelsen foregik nogenlunde uforstyrret, via litteratur, sange og historiefortællinger, det være sig danmarkshistorien bibelshistorier, verdenshistorien  -  eller blot godnathistorier.

I dag betyder det, at jeg ikke er overmættet af andres billeder. Det gør det spændende for mig at lede efter mit eget udtryk i maleriet.

 Jeg har altid levet ved vand;

 billedligt beskrevet :

- søen i Aarhus, som jeg bor ved nu, med dets begrænsede vand, den livlige Limfjord fra den tidlige barndom, det adstadige Kattegat til en tur i det blå, men især det store hav ved Nordjyllands vestkyst i ungdommen, det rigtige vand,

-  formentlig den dybereliggende kilde til inspiration og lysten til at male og tegne.

Jeg er vokset op i en fiskerfamilie. Barndommens miljø giver i dag sit bidrag til min billedverden, ikke kun som et stykke natur, men også mentalt. Selvforståelsen handler om frihed og selvstændighed, og solidaritet er ikke en modsigelse. Sandet og vandet som fundament egner sig som værn imod lukkethed og stagnation, og den sociale mobilitet afhænger i meget høj grad af naturens luner. Den islandske forfatterinde, Kristin Baldursdottir giver muntre og rammende beskrivelser af miljøets kvinder, nogle en smule gale, men mest stærke, selvstændige og i mine øjne af og til magiske. For mig blev kvinderne fra barndomslandet til en billedserie, ” Kvinderne ved Sct. Hans tid ”, som jeg har arbejdet med i nogle år.

Ind imellem dukker der stadigvæk en kvinde ved Sct. Hans tid op.

Fiskerimiljøet, som jeg holder af som mit barndomsland, kan jeg også beskrive med ordene gennemsigtighed og bevægelse - andre ord for vand, hvilket jeg på det sidste har arbejdet med malerisk.

I og ved vandet gemmer sig fiskene, sandet og kysten. Både havbund, dyr og planter  udgør former og farver, der i sandhed er eventyrlige. Da vandet er mit element, er det naturligt for mig at se mig omkring og finde inspiration, både ved og under vandet.

Litteraturen har altid været vigtig, og som sådan en inspirationskilde.

I lighed med musikken, eller en rejse, som i erindringen efterlader det sansede - former, linier og overraskende farver - efterlader sproget en rytme, som er billeddannende.

At glemme tid og sted, fordybelsen og den særlige form for koncentration, som kunsten udfordrer, er for mig livgivende men også en forudsætning for arbejdet.

Som en konsekvens er det min erfaring, at maleriet som formidler er mere frigørende end især det talte sprog.

Mine motiver udspringer fra indtryk, nutidige og fra det allerede levede liv.

Historien i billedet kan være det meningsfyldte udgangspunkt, en erindring, en form, en ide, en linie, hvad enten den er sproglig eller visuel. 

Den personlige omformulering i udtrykket er det billedsprog, som jeg leder efter i mit arbejde. 

Karen Mølgaard  8220 Brabrand

About me.

I grew up in a time when imaging was done fairly undisturbed, through literature, songs and storytelling, be it the history of Denmark, stories from the Bible, world history - or simply bedtime stories .
Today it means that I am not oversaturated with other peoples images. It makes it interesting for me to look for my own expression in painting.

I've always lived by the water; figuratively described:
- The lake in Aarhus, that I live at now, with its limited water, the lively Limfjord from early childhood, the sedate Kattegat for ”a trip into the blue”, and especially the vast sea at the west coast in North Jutland in youth, - probably the root source of inspiration and the desire to paint and draw.

I grew up in a fishing family. Childhood environment provides today its contribution to my visual world, not only as a piece of nature, but also mentally. Self concept is about freedom and independence, and solidarity is not a contradiction. The sand and the water as the foundation in life lends itself to guard against stuffiness and stagnation, and social mobility depends very much of nature's whims. The icelandic writer, Kristin Baldursdottir, gives cheerful and precise descriptions of the women in this environment, some of them a bit mad, but mostly strong, independent and in my eyes sometimes magical. The women from childhood country, became a serie of pictures, "The women at midsummer" that I have worked with for some years.

Every now and again there is still a woman at midsummer that makes her apperance.

Fishing environnement, which I am fond of as my ancestral land, I can also describe with words such as ”transparency and movement” another term for water, which has served as an inspiration in my work lately.
In and by the water there is fish, sand and the shore. Both seabed flora and fauna form shapes and colours that are truely adventuress.

Since water is my element, it is natural for me to look around and find inspiration both at and beneath the water.

Litterature has always been important to me, and as such a source of inspiration.
As with music, or a journey , that in the mind leaves memories of what you sensed – shapes, lines and surprising colours – the language leaves a rhythm, which is sometimes imaging.

To forget time and place, immersion and the special kind of concentration that artwork challenges, is for me life giving, but also a prerequisite for the job.
As a consequence it is my experience, that the painting as a mean for expression is more liberating than especially the spoken language.

My motives arise from impressions, in the present and from the life already lived. The story of the image may be the meaningful starting point, a memory, a form, an idea or a line, whether it be linguistic or visual.
The personel reformulation of the term is the imagery that I look for in my work.

Karen Mølgaard 

Nyeste kommentarer

25.03 | 07:16

Tak skal du ha Tove, glæder mig. KH Karen

24.03 | 19:59

Karen, det er virkelig dejligt, at du fortæller om baggrunden til "...

14.10 | 16:50

god og fin beskrivelse.

09.07 | 15:16

Kære Karen. Der er da vist god gang i PROCESSEN